Warunki udziału w szkoleniu
(regulamin szkoleń)

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100
 2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

 REJESTRACJA

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

 1. Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu, faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.
 3. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.
 4. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

 1. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie i zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.
 2. Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.
 3. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).
 4. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach marketingowych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. Wyraża również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
 5. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.