Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii. Szkolenie online.

Prowadzący

Renata Borowiecka

Miejsce szkolenia

Platforma Cisco Webex

Termin

16-17 września 2020 r. (środa, czwartek)

Godziny

18:00 - 21:00 i 18:00 - 20:00

Koszt

190 zł

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

OPIS:

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • brzydkie pismo z błędami,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomami i diagnostyką CAPD oraz przedstawienie form terapii.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C ) APD.

 1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego:
  a) definicja,
  b) objawy,
  c) przyczyny,
  d) profile kliniczne dzieci z (C) APD,
  e) współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z ADHD, dysleksją , SLI, autyzmem, Zespołem Aspergera.
 2. Diagnoza (C )APD:
  a) interdyscyplinarny charakter  diagnozy (C ) APD,
  b) kwestionariusze,
  c) prezentacja  baterii testów  behawioralnych oceniających  najważniejsze funkcje słuchowe :
  - test  rozumienia mowy w szumie,
  - test sekwencji częstotliwości (FPT),
  - test sekwencji długości ( DPT),
  - test rozdzielnouszny liczbowy ( test dychotyczny,  DDT),
  - test wykrywania przerw w szumie ( GDT),
  d) testy elektrofizjologiczne,
  e) miejsce diagnozy wyższych funkcji słuchowych w diagnozie dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się,
  f) aktualne możliwości diagnozy( C ) APD w placówkach oświatowych.
 3. Terapia(C ) APD:
  a) poprawa środowiska akustycznego w szkole,
  b) specjalistyczny trening słuchowy:
  - przegląd dostępnych treningów słuchowych , form pomocy,
  - dobór właściwej formy terapii słuchowej do trudności dziecka,
  c) rola terapii pedagogicznej, psychologicznej,
  d) wspomagające rola terapeuty integracji sensorycznej dla jednego z profili ( C ) APD.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Szkolenie będzie przeprowadzone w aplikacji Cisco Webex

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.