Opis

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.

Prowadzący

Artur Terpiłowski

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

27-28 czerwca 2020 r.
(sobota, niedziela)

Godziny

sobota: 10:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 16:00 

Koszt

400 zł
Uwaga! koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 350zł tylko przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie. Łączny koszt dwustopniowego szkolenia wynosi wówczas: 750 zł). Termin II stopnia szkolenia: 04-05 kwietnia 2020 r. 

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących  lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Szkolenie jest dwustopniowe.  Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. 

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:  

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna specyfikę rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Będzie potrafił scharakteryzować ucznia o cechach autystycznych.
 • Pozna podstawowe narzędzia diagnostyczne.
 • Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Będzie mógł stosować różne formy metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Będzie potrafił umiejętnie zaplanować system motywacyjny.
 • Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno terapeutyczny.
 • Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Program szkolenia:

I. Analiza zachowania – podstawy teoretyczne:

 1. Rys historyczny, etiologia autyzmu.
 2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem.
 3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem.
 4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia.

II. Zachowania trudne i  procedury postępowania-Strategie postępowania w   przypadkach zachowań trudnych:

 1. Definicje zachowania trudnego.
 2. Kategorie zachowań trudnych.
 3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii.
 4. Planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.
 5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych.

III. Techniki w pracy wykorzystywane przy utrwalaniu zachowań pożądanych:

 1. Definicja wzmocnienia.
 2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień.
 3. Rodzaje wzmocnień.
 4. Wybór potencjalnych wzmocnień.
 5. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania.
 6. Systemy żetonowe.

IV. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole:

 1. Podstawy prawne.
 2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.
 3. Dostosowania.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.
 5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

V. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania:

Metody Szkolenia: 

Zajęcia prowadzone metodą wykładowo - warsztatową (z nastawieniem na praktyczne ćwiczenia uczestników), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

2